فال رمل

فال رمل

طالع بینی و فال رمل

فال رمل كليك كنيد

 

علم رمل چیست

علم رمل از معجزات حضرت دانيال نبي عليه السلام است و نيز حضرت اميرالمومنين عليه السلام از اين علم بهره مند بودند واين علم بر پايهء اعداد وعناصر اربعه است وتا حدودي ميتوان از اينده با خبر شدالبته به توسط اين علم . وبيشتر بر مبناي سيرخط ونقطه است رمل نيز مانند علوم ديگرشاخه هاي گوناگوني دارد رمل علمی است صحیح و از معجزات چند پیامبر از آن جمله دانیال نبی می باشد که مبنای ان علم نقطه است و ابزار آن مهره های رمالی است .البته با ریختن نقطه و ریگ نیز همین استخراجات انجام می شود.در کتاب لغتنامه دهخدا برای رمل منبعی ذکر شده که در اینجا می آوریم و آن کتاب نفائس الفنون فی عرایس العیون نوشته علامه آملی در جلد سوم می باشد. بطور کلی در هرشکل چهار نوع جایگاه داریم که به عنوان چهار عنصر طبیعت یعنی عنصر خاکی ، عنصر آبی ، عنصر هوا و سرانجام عنصر آتش در نظر گرفته می شود .

ولي بهترين كارها نزد خداوند متعال انجام واجبات وترك محرمات است كه احسان به والدين از اين جمله است

جَفر یا عددشناسی یعنی فال حروف و یا همان پیشگویی با شماره‌ها است، و در کلام دیگر به دست رمل چیست؟

رمل یعنی دانۀ شن و علم رمل،شاخه‌ای از علوم غریبه(=علوم خفیّه) است که بر اساس وضع ترکیبی خطوط و نقاط که بر حسب تصادف پدید آمدهاند،حقایق و احوال پنهان را استخراج میکند. معروف است که نخستین بار،دانیال نبی(ع) با ریختن دانههای شن،شانزده شکل تصادفی را که مرکب از خطوط و نقاط بود پدید آورد و احوال پنهان را از تأمل در آنها استخراج نمود،از آن پس این علم،علم رمل نام گرفت و آن شانزده شکل،پایۀ علم رمل شد.

بشر از اعصار کهن به پیوستگی اجزای جهان باور داشته و هستی را یک کل متشکّل‌الاجزا می‌دانسته،به گونه‌ای که هر جزئی از هستی بر همۀ اجزای هستی تأثیر دارد.بر این اساس،هر پدیده‌ای،معلول تخطّی ناپذیر پدیده‌های گذشته‌است و به سهم خود،آینده را به طرزی تخطّی ناپذیرشکل می‌دهد.پس با پایه قرار دادن هر پدیده و تأمل در آن،می‌توان احوال همۀ هستی را استخراج کرد.بسته به اینکه چه پدیده‌ای را پایه قرار دهیم،به علوم متفاوتی می‌رسیم؛علم جَفر،اعدادِ حاصل از نام افراد و اشیا را پایه قرار

 

می‌دهد؛طالع‌بینی،سال و ماه و روز و ساعت زادن انسان‌ها را؛و علم رمل،اشکال مرکب از نقاط و خطوط را اساس می‌گیرد و این اشکال خود از ریختن تصادفی شن یا نقطه یا طاس پدید می‌آید.شانزده شکلی که اساس علم رمل است،شباهت نزدیکی به شکل‌های علم یی‌چینگ دارد و میتوان ییچینگ را رملِ چینیان انگاشت.

در ذیل،بخشی از مقدمۀ کتاب سرخاب رمل* در معرفی علم رمل نقل می‌شود:

    "این علم منسوب به دانیال نبی علیه‌السلام است که معجزۀ او محسوب بوده که او مدتی خلق را به حق

دعوت می‌نموده و احدی به گفتار او التفاتی ننموده،تخته‌ای را پیدا نموده و ریگی چند روی آن ریخت  خطی بر دور آن ریگ کشید و خلق را بر ضمایر و حقایق آن مطلع نمود،چون مدتی بر آن گذشت،آوازۀ او به مسامع خاص و عام رسید و پادشاه آن شهر که شیرق نام داشت نیز بر احوال او مطلع گردیده،او را به صد اعزاز و اکرام به بارگاه وارد نموده و به طریق امتحان چیزی از او استفسار فرمود.دانیال بر حقیقت حال آنچه صحیح و درست بود،او را خبر داد.پادشاه خرسند شد،درخواست کرد که این علم را بیاموزد.دانیال خواهش او را پذیرفته و علم رمل را به او و جملۀ وزیران او آموخت.چهارده وزیر و پادشاه در این علم به درجۀ کمال رسیدند.روزی دانیال دستور داد که رمل بزنید،پادشاه رمل انداخت،گفت در این شهر پیغمبر باشد.دانیال گفت معلوم کنید در کجاست؟رمل انداخته گفتند در این محله.گفت در کدام خانه؟رمل انداخته گفتند در این خانه.گفت حلّۀ او را معلوم کنید.چون حلّۀ او را نوشتند،همۀ آثار و علائم به دانیال دیدند.گفتند پیغمبر تویی.خلاصه مردم را مطیع خود نمود و در آن زمان خیر و شر را معلوم می‌کردند و وضع این علم بنا به احکام حضرت دانیال،اصل موضع چهار نقطه است بر این وجه (....) به حسب فردیت و زوجیت ترکیب از هر دو در مراتب چارگانه،شانزده‌گانه شکل صورت می‌گیرد،پس اشکال افراد آتش،آب،باد،خاک یا ازدواج یا ترکیب از هر دو به حسب مراتب چارگانه و ترکیب اشکال شانزده‌گانه به حسب نقاط «ابدحی» که دایرۀ خاص دانیال نبی است بدین ترتیب: .ااا. اا.ا اا.. ا.اا ا.ا. ا..ا ا... .ااا .اا. .ا.ا .ا.. ..اا ..ا. ...ا .... اااا  "

علم رمل را معجزه دانيال نبي عليه السلام گفته اند، و در رمل ، كتب و رسائل بسيار نوشته شده است . تهانوي در كشّاف اصطلاحات فنون گويد: « رمل بالفتح و سكون الميم

بمعني ريگ، و نيز علمي است پيدا كرده دانيال پيغمبر عليه السلام كه جبرئيل عليه السلام آن را نقطه چند بنموده ، كذا في المنتخب. و يعرّف بانّه علمٌ يبحث فيه عن الاشكال الستّه عشر من حيث انّها كيف يستعلم منها المجهول من احوال العالم؛ و موضوعه الاشكال السته عشر؛ و غرضه الوقوف علي احوال العالم؛ و صاحب هذاالعلم يسمّي رمّالاً بالفتح و تشديدالميم» (ص587)

 

جناب خواجه نصيرالدين طوسي-قدّس سرّه- رساله اي در علم رمل تأليف فرموده است؛ و اين كمترين راقم سطور نيز رساله اي در اين علم تأليف كرده است.

 

جناب استاد علامه طباطبائي صاحب تفسير « الميزان»-رضوان الله عليه- شبي در محفل درس به مناسبتي حكايت فرموده است كه در جلسه اي از شخصي داراي علم رمل راجع به امري سوال درباره كسي شده است، آن شخص رمّال رمل انداخت و اسم آن كس را بگفت ، حضّار گفتند چه بسيار افرادي به اين اسم؛ باز رمل انداخت ونام پدرش را گفته است، باز حضّار گفتند چه بسيار كس به اين اسم و اسم پدر؛ سپس رمل انداخت و نام شغلش را گفته است،باز حضّار گفتند چه بسيار افرادي به اين اسم و به اين اسم پدر و صاحب اين شغل؛ تا اين كه رمل انداخت شماره تلفن آن شخص را گفته است كه حضّار گفتند: ديگر اعتراض نمودن كمال بي انصافي است

مختصری درباره‌ رمل

 

(به نقل از فرهنگ دهخدا)

رمل 

 

[ ر ] (ع ا) نام علمی است پیداكرده دانیال علیه السلام بدان جهت كه جبرئیل علیه السلام بر ریگ نقطهای چند كرده بود. (آنندراج). علمی است پیداكرده دانیال پیغمبر علیه السلام كه جبرئیل علیه السلام آن رانقطهای چند بنموده و گویند علمی است كه در آن از اشكال شانزده گانه بحث میشود و نتیجه آن استعلام از مجهولات احوال عالم است وموضوع آن اشكال شانزده گانه و هدف آن وقوف بر احوال عالم است و صاحب این علم را رمال گویند. (از كشاف اصطلاحات الفنون). و صاحب نفائس الفنون آرد: علم رمل عبارت است از معرفت طرق استدلال بروقایع خیر و شر از اشكال مخصوصه و كیفیت استخراج و دلالات آن.آنچه در این قسم دانستن آن اهم باشد بیان كنیم.

فصل اول

در بیان واضع و كیفیت وضع. اما واضع‚ مشهور چنان است كه دانیال پیغمبر بود و آنچه گویند این علم از معجزه اوست چنان است كه او مدتی خلق را به حق دعوت میكرد و هیچكس بدو نمیگروید والتفات به سخن او نمیكرد. از آن شهر بیرون شده به شهر دیگر كه اورا نمیشناختند رفت و تخته حاصل كرده ریگ سرخ بر آنجا ریخت و دردكانی بنشست و خطی چند بر آنجا كشید و از احوال گذشته و آینده خبرمیداد و جمله خبایا و دزدیده میگفت و آواز او به پادشاه آن اقلیم رسید و او را طلب نمود و بر سبیل امتحان چیزی چند از او پرسید‚چنانچه واقع بود خبر داد‚ از او درخواست كرد تا ملازم او شود‚ دانیال او را با چهار كس از ملازمان ارشاد میكرد تا در این فن ماهر شدند.روزی دانیال به ایشان گفت رمل بزنید و بنگرید در این عصر كسی هست كه پیغمبری را شاید یا نه. ایشان رمل زدند و گفتند هست... گفت اكنون حلیه او را بنویسید تا كدام است. ایشان صورت و شكل او بنوشتند و چون نگریستند همه صفت او بود. گفتند پیغمبر توئی و در حال به اوبگرویدند. و اما وضع او بر چهار عنصر است بر این وجه .: نقطه اول راناری خوانند و دوم را هوایی و سوم را آبی و چهارم را خاكی برترتیب وقوع عناصر و چون وضع از مفردات بود بعد از آن چون تركیب كردند بر این مثال شد.: آن را جماعت نام كردند و بعد از آن نقصان میكردند و میافزودند تا شانزده خانه كه حاصل ضرب چهار در چهاراست حاصل شد. پس هر شكل را كه نقطه فرد بود اگر آن نقطه در اولباشد همچو لحیان آتشی خوانند و اگر در آخر همچو انكیس خاكی و اگر در وسط باشد اگر آب بود آبی و اگر بجای هوا بود هوایی. و اگر دوباشد همچو اجتماع ممتزج و قبض الداخل دو نقطه دارد: هوایی و خاكی.

اما او را جهت آن خاكی خوانند كه نقطه هوا میان آتش و آب است و اورا از هیچ یك یاری نبود بخلاف خاك،

پس قوت نقطه خاكی چون بیشتربود خاكی خوانند و علی هذا القیاس.

فصل دوم

در معرفت رمل زدن. اول چهار خانه از خطوط بنهند هرخانه چهار خط و باید كه نقطه های خطوط بشمرند و گفته اند باید كه هرخطی كمتر از شش نقطه و بیشتر از دوازده نقطه نباشد‚ و بوقت رمل زدن از دست چپ آغاز كنند و از آنجا كه آغاز كرده باشند دودو طرح كنند تا آنكه دو یا یكی بماند‚ پس از آنچه در آخر خطوط بماند از هرخطی خانهای بیرون آرند و آنچه اول زده باشند در اول بنهند از دست راست و خانه دیگر را بهمین ترتیب تا آخر‚ و از این چهار خانه چهارشكل دیگر را بیرون آرند چنانكه از اول هر شكلی از امهات یكی بردارند و خانه پنجم بیرون آرند. و از دوم هر یكی ششم و از سوم هریكی هفتم و از چهارم هر یكی هشتم و بعد از آن از اول و دوم درزیر هر دو نهم بیرون آید چنانكه اول یكم و اول دوم را با هم جمع كنند فرد باشد فردی بنهند و اگر زوج باشد زوجی و همچنین تا آخر واز سوم و چهارم به همین ترتیب دهم بیرون آرند و از پنجم و ششم یازدهم و از هفتم و هشتم دوازدهم و بعد از آن از نهم و دهم سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم. پس از این شكل پانزدهم كه میزان رمل است و از اول شانزدهم بیرون آرند و اگر یكی از این اشكال هشتگانه كه لحیان است و انكیس و حمره و بیاض و كوسج و نقیالخد و عتبه داخل و عتبه خارج در پانزدهم افتد رمل خطا بود و شرط این آن است كه زوج از دو فرد حاصل میشود و از زوج فرد حاصل نشود الا از زوج و فرد و چندان نقطه كه در امهات باشد همچنان در نبات بود‚ پس آنچه از نبات حاصل آید مساوی آن باشد كه از امهات حاصل شده باشد‚ پس ح سیزدهم كه نتیجه نتایج امهات است و چهاردهم كه نتیجه نباتاست مساوی باشند. نقاط شكل پانزدهم فرد نتواند بود و هرگاه فردباشد خطا بود اما هرگاه كه زوج باشد لازم نیست كه صواب باشد. و بباید دانست كه مجموع نقاط و اشكال شانزده گانه زیاده از نودوشش و كمتراز آن نتواند بود زیرا كه اشكال كمتر از رباعی و زیاده از ثمانی چنانكه اشاره كرده شد نیستند و آنچه متوسط اند یا خماسی باشند یا سداسی یاسباعی و رباعی یك بیش نیست و آن طریق است و ثمانی نیز یك بیش نیست و آن جماعت است و خماسی چهارند: عتبه داخل و عتبه خارج وكوسج و نقیالخد‚ و سداسی شش اند: قبضالداخل و قبضالخارج ونصره داخل و نصره خارج و اجتماع و عقله‚ و سباعی چهار: لحیان وانكیس و حمره و بیاض و مجموع این اشكال شانزده است و شانزده رادر وسط اشكال كه سداسی است ضرب كنند نودوشش حاصل شود و ازاشكال رمل هر آنچه اول او فرد بود و آخر او زوج آن را خارج خوانند و آنچه اول او زوج باشد و آخر او فرد داخل و آنچه اول و آخر زوجباشد آن را ثابت خوانند.

فصل سوم

در معرفت صور اشكال شانزده گانه.

فصل چهارم

در معرفت صواحب اشكال و سعادت و نحوست و دلالت هر یكی.

فصل پنجم

در معرفت بروج.

فصل ششم

در بیان شواهد و كیفیت حكم شواهد.

فصل هفتم

در بیان استخراج ضمیر.

فصل هشتم

در بیان آنكه هر شكلی را در هر یك از خانه ها چه حكم است. (از نفایس الفنون). و برای شرح هر یك از این فصول رجوع به نفایس الفنون شود.

 


Copyright © 2012 ejooworld.com  All Rights Reserved - contact us کليه حقوق مادي و معنوي اين تارنما براي گروه مهندسي ejoo محفوظ است.